ΑΡΧΙΚΗ

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το Εργαστήριο (ΦΕΚ Ίδρυσης 1201 B'/26.04.2016) με την ονομασία «Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας» και με τη διεθνή ονομασία "Digital Health Applications and Health Economics Analytics Laboratory - DigiTHEA Lab, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα: Ψηφιακή Υγεία, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Διοίκηση Υγείας, Οικονομικά της Υγείας.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

 

          sunergasia DIGITHEA            HBA bronze                limoxis logoFinal vertical                   s5 logo                 e savelife logo evaluation 2                                                                                             

     

 facebook      twitter button follow